meranie kvality vody

Kvalita pitnej vody má rozhodujúci vplyv na zdravie.  Viete akú vodu pijete?  Vodárne síce produkujú kvalitnú vodu ktorá spĺňa  všetky normy (STN), Kým sa voda z vodárne dostane ku vám prejde cez kilometre potrubia, stovky ventilov, desiatky čerpadiel. To môže spôsobiť že voda ktorú pijete už dávno nemá tie kvalitatívne parametre ako by mala mať. 

Aj ak používate vodu z verejných zdrojov mali by ste si kvalitu vody pravidelne kontrolovať. Vodu z vlastného, skupinového alebo obecného zdroja by ste si mali kontrolovať min. raz za 6 mesiacov.

Mnoho vážnych zdravotných problémov je zapríčinených nevhodnou vodou ktorú pijeme! 

Dajte  si otestovať svoju vodu. Meriam chemickú kvalitu pitnej vody: kyslosť -   pH, celkový obsah rozpustených látok  - TDS, obsah dusičnanov a dusitanov.

Ak parametre vody prekračujú doporučené hodnoty pre zdravie  navrhnem opatrenia.