ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov.

 

Názov: ECODICO.družstvo

IČO: 36385034

Sídlo prevádzky: Rosinská 8. 01008 Žilina

e-mail: celkomar@gmail.com

tel.:+421 905 233 386

ďalej len „Správca“

 

Vážení klienti, aby som mohol plniť záväzky ku svojim klientom a ďalším inštitúcíam a zákonným požiadavkám podľa platnej legislatívy, musím spracovávať niektoré vaše osobné údaje. K tomu oznamujem:

* Správcom osobných údajov podle Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR)je Správca.

* Vaše osobné údaje spracovávam z dôvodu vybavenia Vašich objednávok a riešenia reklamácii.

* Spracovávam vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, v niektorých prípadoch aj číslo bankového účtu, objednaný tovar a jeho cenu. (nevyžaduje sa váš súhlas – povinnosť vyplýva zo zákona)

* Právnym dôvodom tohoto spracovania je plnenie zmluvy. Uvedené osobné údaje za týmto účelom spracovávam po dobu trvania záručnej doby a dobu uloženia nariadenú zákonom o účtovníctve a daňovými zákonmi..

* Ochrana vašich osobných údajov zodpovedá požiadavkám Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR)

* Aby som vás mohol informovať o aktuálnych ponukách a zľavách, spracovávam vaše meno a priezvisko a e-mailovou adresu. Právnym dôvodom tohoto spracovania je váš súhlas, ktorý mi poskytnete a ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Predtlačený formulár na udelenie súhlasu nájdete nižšie. Ak mi chcete udeliť súhlas prosím skopírujte si ho do textového editora, vyplňte a odošlite e-mailom na moju adresu.

* Vaše osobné údaje poskytujem len inštitúciám na to splnomocnených zákonom, nikomu inému Vaše osobné údaje bez vašeho výslovného súhlasu neposkytujem. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať

* Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

* Nemenoval som poverenú osobu pre ochranu osobných údajov, nepoveril som spracovaním Vašich osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle GDPR.

* Nemám v úmysle poskytnúť Vaše osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii nebo iným, osobám.

* Kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať odo mňa, ako Správcu, prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu nebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositelnosť týchto údajov k inému správcovi, ako i právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že pri spracovaní vašich osobných údajov postupujem v rozporu s GDPR.

 

 

 

V Žiline , dne 24.5.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektu údajov

 

 

Meno a priezvisko …………………………………………

Narodený/á ………………………………………………………..…

Bytom ………………………………………………………..…………………………………….. (ďalej len „Subjekt údajov”)

 

udeľuje týmto  ECODICO, družstvo: IČO: 36385034 Sídlo prevádzky: Rosinská 8, 01008 Žilina, e-mail: celkomar@gmail.com, tel.: 0905 233 386 ďalej len „Správca“ Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, a to za nížšie uvedených podmíenok:

Osobné údaje, ktoré budú spracované: meno a priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankového účtu.

 

Podmíenky spracovania osobných údajov Subjektu údajov:

 

 Správcom osobných údajov podle Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR)je Správca.

 Vaše osobné údaje spracovávam z dôvodu vybavenia Vašich objednávok a riešenia reklamácii.

 Spracovávam vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, v niektorých prípadoch aj číslo bankového účtu, objednaný tovar a jeho cenu.

 Právnym dôvodom tohoto spracovania je plnenie zmluvy. Uvedené osobné údaje za týmto účelom spracovávam po dobu trvania záručnej doby a dobu uloženia nariadenú zákonom o účtovníctve a daňovými zákonmi..

 Ochrana vašich osobných údajov zodpovedá požiadavkám Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR)

Aby som vás mohol informovať o aktuálnych ponukách a zľavách, spracovávam vaše meno a priezvisko a e-mailovou adresu. Právnym dôvodom tohoto spracovania je tento váš súhlas, ktorý mi poskytujete a ktorý môžete kedykoľvek odvolať. 

 Vaše osobné údaje poskytujem len inštitúciám na to splnomocnených zákonom, nikomu inému Vaše osobné údaje bez vašeho výslovného súhlasu neposkytujem. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať

 Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

 Nemenoval som poverenú osobu pre ochranu osobných údajov, nepoveril som spracovaním Vašich osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle GDPR.

 Nemám v úmysle poskytnúť Vaše osobní údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii nebo iným, osobám.

 Kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať odo mňa, ako Správcu, prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu nebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositelnosť týchto údajov k inému správcovi, ako i právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že pri spracovaní vašich osobných údajov postupujem v rozporu s GDPR.

 

 

V.............................. dňa..........................

 

 

…...................................

Podpis subjektu údajov